Podotherapie Nijmegen & Oud - West voldoet aan aan de 6 onderdelen waarmee het praktijk keurmerk behaald wordt. 

 

1.Praktijkinrichting

2.Hygiëne en infectiepreventie

3.Patiëntenperspectief

4.Professionele ontwikkeling en innovatie

5.Evaluatie van zorg

6.Statusvoering


AVG Privacy: Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

 

Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

 

 Welke gegevens verwerken wij?

 In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, paspoort/ID of rijbewijsnummer en als u daarover beschikt uw e-mailadres, naam van uw huisarts.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

  Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

 • Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

 Overige Privacyrechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
 • uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Podotherapie Nijmegen & Oud-West neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mailadres: info@podotherapienijmegenoudwest.nl of per telefoon 06-44111283

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 •  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 •  TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 •    Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

Klachtenregeling podotherapie Nijmegen & Oud-West

 

Mocht u een klacht willen indienen bij onze praktijk dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Deze mag u invullen, inscannen en mailen naar info@podotherapienijmegenoudwest.nl of u deponeert het formulier in de brievenbus. Onze klachtenfunctionaris neemt zo spoedig mogelijk contact met uw op. 


Download
Klachtenformulier
scan het formulier en mail het vervolgens.
klachtenformulier.pdf
Adobe Acrobat document 47.8 KB

 

Bespreken van de klacht met de podotherapeut:

Wij raden u aan om na registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland:
via de website : http://www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch: 030 299 1970
In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek

Hartelijk dank voor uw medewerking aan ons tevredenheidsonderzoek!
Door het invullen van deze korte vragenlijst krijgen we meer inzicht in onze dienstverlening en eventuele verbeterpunten in onze praktijk.
Het invullen van het onderzoek duurt slechts enkele minuten. 


Download
Tevredenheidsonderzoek
Vul het formulier in, print het uit en deponeer het in de brievenbus, of mail het naar info@podotherapienijmegenoudwest.nl
enquete tevredenheidsonderzoek.pdf
Adobe Acrobat document 101.6 KB